REGULAMIN

 

ZESPOŁU SZKÓŁ W ZARZECZU

                                   Prawa ucznia

 

Uczeń ma prawo do:           

 

-poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych;

-jawnej, rzetelnej, sprawiedliwej i uzasadnionej oceny swego zachowania i postępów w nauce;

-znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego zrozumiałego dla ucznia przekazu treści lekcji;

-zadania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;

-zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym terminie;

-poinformowania z wyprzedzeniem o ocenach klasyfikacyjnych;

-poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będą musieli sprostać;

-powiadomienia z wyprzedzaniem o sprawdzianach pisemnych

-najwyżej trzech sprawdzianów tego typu w ciągu tygodnia, lecz nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie;

-reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami

                                            OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Uczeń ma obowiązek:

 

-poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób;

-brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z nieobecności;

-przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

-odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

-dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

-dbałości o sprzęt szkolny i naprawy ewidentnych uszkodzeń;

-przestrzegania dyscypliny pracy, a w szczególności:

                -obecności na zajęciach

                -punktualności,

                -rzetelności w przygotowaniu do zajęć,

                -maksymalnego wykorzystania czasu na lekcji,

                -unikania zachowań które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach

                -starannego wykonywania prac domowych i terminowego ich oddawania,

                -starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych, zgodnie z wymaganiami nauczyciela,

                -przynoszenia na zajęcia podręczników, ćwiczeń, zeszytów, przyborów i innych pomocy.

-nosić odpowiednie ubranie do pracy w szkole (schludne, estetyczne, czyste, nieeksponujące nadmiernie ciała);

-nosić strój na wychowanie fizyczne

-nosić zmienne obuwie sportowe;

-na specjalne okazje ubierać się w odświętny strój szkolny (czarna spódnica lub spodnie, biała bluzka lub koszula);

-dbać o higienę osobistą i fryzurę.

                                                               ZAKAZY

Uczniów obowiązuje całkowity zakaz:

 

-dopuszczania się aktów przemocy, bójek, agresji fizycznej i słownej;

-używania wulgarnego słownictwa;

-palenia papierosów;

-picia alkoholu i pozostawania pod jego wpływem;

-używania narkotyków;

-używania na lekcji telefonów komórkowych

-przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów (biżuteria, aparaty fotograficzne, droga odzież i inne);

-przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (nóż, scyzoryk, żyletka itp.) oraz przedmiotów mogących spowodować pożar ( zapałki, zapalniczki, świeczki, petardy);

-stosowania makijażu i żelu do włosów;

-nadużywania biżuterii (kolczyki, pierścionki, bransolety, korale, wisiorki).

 

 

                Nierespektowanie powyższych zakazów wiąże się z obniżeniem zachowania.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014. Zespół Szkół w Zarzeczu.

Kontakt

Zespół Szkół w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 45
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 10 02
e-mail: zszarzecze@go2.pl